آزمایشگاه و کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت تولیدی صنعتی نوین پلاستیک  يک واحـد کاملا مستقل می‌باشد که به دستگاه‌های مدرن اندازه گيری و آزمایش مجهز شده‌ و در فواصل زمانی مشخص توسط شرکت های صاحب صلاحیت کالیبره میگردند. در این واحد کلیه تولیدات و مواد اولیه مصرفی مطابق استانداردها آزمایش میگردند و می‌تواند مرجع مطمئنی برای تصمیم گیری کیفی محصولات تولیدی شرکت نوین پلاستیک باشد.