مدیران کاردان و کیفیت مدار

تولید محصولات با کیفیت یکی از رویکردهای مشتری مداری است که مصرف کننده نهایی به صورت ناخودآگاه رضایتش جلب میشود و در نهایت به رعایت حقوق مصرف کننده منجر میشود.
کیفیت محصولات شرکت تولیدی صنعتی نوین پلاستیک اتفاقی نیست، کیفیت یک فرآیند است که باید در تمامی مراحل تولید به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دقت به اجرا درآید مواد اولیه ، خطوط تولید ، تفکر راهبردی مدیریت ، پرسنل کاردان همگی در مسیری مشخص و هماهنگ با تفکر کیفیت محور باید حرکت کنند تا کیفیت به بالاترین شکل ممکن به مشتری ارائه شود.